Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1250000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
1750000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
1100000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
3170000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
1750000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
1750000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
21/05/2018
3170000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
20/05/2018
1100000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
20/05/2018
3170000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
19/05/2018
3170000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
19/05/2018
2000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
18/05/2018
2000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
16/05/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Từ Sơn
11/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
11/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
26/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Từ Sơn
23/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Từ Sơn
22/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Từ Sơn
21/04/2018
700000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị Xã Từ Sơn
01/04/2018